بر اساس امار سازمان جهانی گردشگری توریسم چهارمین فعالیت اقتصادی دنیا محصوب میشود و حدود      10 درصد تولید نا خالص و 10 درصد اشتغال دنیا را به خود اختصاص داده است

این در خالی است که صنعت پر منفعت توریسم نسبت به تغیر و تحئلات اجتماعی و سیاسی بسیار حساس استو به عبارتی هر گونه تغییر در متغیر های سیاسی اجتماعی و اقتصادی حجم جریان جهانگردی دنیا را تحت تاثیر قرار میدهد.

جهانگردی به عنوان صنعتی دو سویه شناخته میشود که از یک سو تحت تاثیر عوامل زیر بنایی و ا ز سوی دیگر عوامل اجتماعی و سیاسی  قرار دارد.

امنیت اجتماعی و ثبات سیاسی به عنوان 2مقوله که تاثیر شگرفی بر جذب و دفع جهانگرد دارند باید مورد توجه قرار گیرند


امنیت اجتماعی:

 

اساسا فرد گردشگر به دنبال مکانی ارام و امن  است تا مدت نه چندان طولانی تعطیلات خود را سپری کند و در این بین عواملی که منجر به خدشه دار شدن امنیت اجتماعی میشوند به همان نسبت بر جذب توریست نیز تاثیر گذارند عواملی چون سرقت ادم ربایی درگیری های خیابانی و....  

با توجه به گسترش رسانه های گروهی بازتاب هر یک از این اقدامات در سطح منطقه و جهان تاثیر بسزایی در ایجاد تفکر ناامن بودن منطقه در ذهن گردشگر ایفا میکند

البته باید به این موضوع توجه کرد تلاش مسئولین جهت ایجاد فضای اجتماعی ارام و امن علاوه بر تاثیری که در جذب گردشگران به منطقه دارد باعث ایجاد رونق و بالا رفتن رضایت مردم بومی نیز میشود

مورد دیگری که در اینجا باید به ان اشاره شود تروریسم است:

دنیای ارام جهانگردی از دهه 70 به این سو شاهد حوادث ناامن کنندهتروریستی از قبیل هواپیما ربایی آدم ربایی حمله به هتل ها و مراکز تفریحی بوده است. این فعالیت ها اغلب باعث احساس عدم امنیت در جهانگردان شده و در انتخاب مقصد های جهانگردی تاثیر گذار بوده است

نکته قابل توجه ایکه بیشتر حملات ترورسیتی در کشور های در حال توسعه رخ میده.کشور هایی چون: مصر ایران عراق و.... بیشترین اسیب را ار حملات تروریستی دیده اند

 

ثبات سیاسی

 

ثبات سیاسی مقوله ای که از دیرباز مورد توجه صاحب نظران در صنایع و علوم مختلف بوده چراکه موضوعی بسیار مهم و تاثیر گذار در تمامی بخش های جامعه و صنعت میباشد.

ثبات سیاسی به معنی استقرار و تداوم نظام حاکم بر جامعه و یا آرمان ها و معیار های واحد در طول حیات یک جامعه است.

ثبات در سیاست و برنامه ریزی عاملی تاثیر گذار یر تمامی بخش های صنعت به خصوص صنعت توریسم میباشد

مثال بارز این ادعا کشورهای توسعه یافته ای هستند که با حفظ  ثبات سیاسی و نظام حاکم سهم گسترده ای از ای صنعت را به خود اختصاص داده اند

سیاست های اتخاذی از سوی مقامات سیاسی تاثیر به سزایی بر جامعه و بازتابی گسترده در افکار گردشگرانی که قصد سفر به آن کشور را دارند ایجاد میکند

تارضایتی مردم از سیاست های اقتصادی اجتماعی و... باعث ایجاد تنش در جامعه و به همان نسبت منجر به کاهش گردشگر ورودی به کشور میشود. برای اثبات این ادعا میتوان از کاهش گردشگر ورودی به فرانسه پس از اعتراضات و اعتصاب های گسترده در این کشور که به دلیل اعتراض به سیاست های اقتصادی این کشور رخ داد اشاره کرد که سبب شد اسپانیا در جذب جهانگرد از فرانسه پیشی بگیرد.

شاید یکی از مناطقی که به دلیل فقدان ثبات سیاسی بیشترین آسیب را در جذب توریست دیده است خاور میانه باشد. منطقه ای که از حیث جاذبه های گرئشگری از پتانسیل بالای بر خوردار میباشد ولی عواملی چون جنگ های پیاپی و طولانی انقلاب های متعدد و تروریسم همواره گریباگیر این بخش از جهان بوده است. همانطور که در سال های اخیر شاهد جنگ در عراق و افغانستان و تروریسم القاعده در پاکستان و همچنین نا رضایتی های مردم برخی کشور ها از نظام حاکم و بروز انقلاب در مصر و تونس میباشیم هر یک از عوامل ذکر شده به گونه ای تاثیر گذار بر صنعت توریست میباشد

بروز انقلاب در مص و تونس که در سالهای گذشته در جذب توریت موفق ظاهر شده بودند باعث ایجاد رکود در این کشور میشود  و مقامات گردشگری این دو کشور باید خود را آماده کاهش چشمگیر در میزان گردشگر ورودی کنند

در پایان باید به این نکته اشاره کنم که جهانگردی صنعتی است که برای رسیدن به مرحله ی بازدهی نیاز به ثبات نه تنها در بخش سیاست بلکه در تمامی بخش ها دارد با توجه به مسیری که کشورهای موفق در جذب گردشگر پشت سر گذاشته اند متوجه این مطلب میشویم .