با عنایت به جضرت حق این وبلاگ را برای بسط و گسترش توریسم و جهانگردی راه اندازی کرده ام امیدوارم تلاشی مسمر ثمر واقح شود.