آشنایی با رشته مدیریت جهانگردی

از دیدگاه کارشناسان این رشته

علی گلی دانشجوی رشته ی مدیریت جهانگردی{ترم۶}

با توجه به قانون توسعه ی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، طرح کلی دوره ی کارشناسی رشته های مدیریت جهانگردی و هتلداری در سیصدمین جلسه ی شورای عالی انقلاب و ارشاد اسلامی تهیه و تدوین شد. از دلایل عمده ی اجرای این مصوبه، اهمیت ویژه ی صنعت جهانگردی در کسب درآمدهای غیر نفتی و توسعه ی سطح تفاهم بین ملت ها از طریق شناخت اصولی از جمهوری اسلامی ایران و در نتیجه نقش اساسی و مهم آموزش در تحقق این اهداف می باشد.


با توجه به قانون توسعه ی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، طرح کلی دوره ی کارشناسی رشته های مدیریت جهانگردی و هتلداری در سیصدمین جلسه ی شورای عالی انقلاب و ارشاد اسلامی تهیه و تدوین شد. از دلایل عمده ی اجرای این مصوبه، اهمیت ویژه ی صنعت جهانگردی در کسب درآمدهای غیر نفتی و توسعه ی سطح تفاهم بین ملت ها از طریق شناخت اصولی از جمهوری اسلامی ایران و در نتیجه نقش اساسی و مهم آموزش در تحقق این اهداف می باشد.

رشته ی مدیریت جهانگردی از دو بعد مدیریتی و جهانگردی تشکیل شده است. بعد مدیریتی شامل دروس مشترک با سایر رشته های مدیریت از جمله سازمان مدیریت، اقتصاد، حسابداری و ... می باشد. بعد جهانگردی آن شامل دروس تاریخ، جغرافیا، هنر، معماری و ... است. اما در سطحی وسیع تر این رشته نیازمند بخش اصلی می باشد که دروس برنامه ریزی و توسعه ی جهانگردی، اقتصاد جهانگردی، بازاریابی و توسعه ی تبلیغات جهانگردی و ... را شامل می شود. این ها همه نشان از ماهیت بین رشته ای مدیریت جهانگردی دارد که از آن معجونی می سازد با طعم اصلی فرهنگ و اقتصاد .

دوره ی مدیریت جهانگردی شامل چهارسال یا 8 نیمسال تحصیلی (در دانشگاه پیام نور به مدت 9 نیمسال یا 5/4 سال) است که طی یک نظام آموزشی واحدی اعم از 132 واحد می باشد. توجه به ضرورت تسلط به زبان های خارجی، حضور زبان دوم که شامل یکی از زبان های عربی، فرانسه و آلمانی به میزان 4 واحد است، توجیه پذیر است. اعطای دانشنامه به فارغ التحصیلان منوط به ارائه ی گواهی پایان دوره ی کارورزی می باشد.

با گسترش روز افزون فعالیت های جهانگردی بی توجه به نظام های سیاسی و الگوهای اقتصادی حکومت ها و در نتیجه نیاز به نیروی متخصص،می توان امید داشت که همه ی فارغ التحصیلان این رشته جذب بازار کار شوند. بازاری که در حال حاضر شامل دفاتر خدمات مسافرتی به عنوان مدیر فنی یا تورگردان و هتل ها و یا سازمان های حفاظت میراث فرهنگی به عنوان کارشناس می باشد. اما دانشجویان این رشته باید در نظر داشته باشند که دنیای اقتصادی امروز دنیای تفکر و طرح و ایده است؛ بنابر این باید در زمینه های طرح های ابتکاری گردشگری به ویژه در محیط مساعدی همانند ایران فعالیت بسیار داشته باشند.