استراتژی هایی که بوسیله تورگردان استفاده می شود برای ارتباط داشتن با عموم است و بر روی ماهیت خدمات تأکید می کند . بنابراین هر دو نوع هم فرآیند بازاریابی و هم مشتری به صورت متفاوتی در گردشگری عمل می کنند. در بازاریابی گردشگری ، بازاریاب باید دو بعد را در نظر داشته باشد در وهله اول رضایت ساکنان محلی از کسب سود از جریان گردشگری و در بعد دوم حاصل شدن رضایت از تجربه گردشگری ، از سوی بازدیدکنندگان می باشد. از این رو بازاریابی گردشگری وابسته به « نه P» می باشد که در زیر به ان می پردازیم. در واقع درس بازایابی گردشگری بر محور آموزش این « نه P» استوار است.


1 ـ  قیمت (Price) : مشخص کردن قیمت خدمات/ محصول از عملکردهای بازاریابی است . زیرا رفاه مالی یک شرکت به اندازه فاکتورهای کیفیتی و رقابتی در محصول / خدمات تاثیر گذار است . قیمت گذاری شامل شرایط مورد فروش از قبیل در دسترس بودن یا اعتبار داشتن برای مشتری می باشد.

2 ـ محصول( Product ):  عبارت است از ترکیب خدمات و سرویس که یک شرکت پیشنهاد می کند، آن چه که به مشتری برای خرید پیشنهاد می شود. بنابراین ترکیب خدمت/ محصول برای تصویر یک شرکت یا عملکرد بازاریابی حیاتی است.

3 ـ مکان (Place):  مکان جایی است که مشتری قادر باشد در ان محصول عرضه شده را مصرف نماید.در تور از انواع متفاوت و زیادی از واسطه گران برای رزروکردن یا پرداخت کردن برای خدمات گردشگری استفاده می شود، از قبیل کارگزاران سفر و کلی فروشان، بدون واسطه گران این فرآیند برای مشتری سخت و طاقت فرسا خواهد بود. یک اتوبوس مدرن تور نمی تواند هر مسافری را از خانه اش سوار کند همانطوری که یک بوئینگ 717 نمی تواند از مقابل هر خیابان مورد نظر مسافر پرواز کند. خدمات گردشگری باید برای رزرو و پرداخت به آسانی دسترس باشد زیرا توزیع واقعی حمل و نقل غیر قابل انعطاف است.

4 ـ تبلیغات و آگهی (Promotion ): تبلیغات به همه سطوح ارتباطی با مشتری به منظور افزایش نتیجه فروش خدمات / محصولات اشاره دارد . تبلیغ در معنای گسترده ترکیب ارتباط را نمایش می دهد.

5 ـ مشارکت (Partnership) :  یک عامل سفر در یک جزیره هم وابسته به عوامل دیگر سفر است . بنابراین مهم است که طرح ریزی شود در چندین کاری، لازم است که اکثر سازمان ها با توجه به شراکت خود در زمینه بازاریابی مشارکت داشته باشند.

6 ـ بسته بندی (Packaging) :  مشارکت مفهوم بسته بندی را پیش می آورد زیرا عوامل چندین سفر مورد نظر با هم دیگر فروخته می شود تحت یک قیمت، و همه نوع سفر را با هیجان تر و ترغیب کننده تر می سازد تهیه کنندگان عامل سفر این اجازه را به کارگزاران سفر و تور گردان ها می دهند هرچند که در راه های متفاوت، عوامل با همدیگر بسته بندی می شود، تحت یک قیمت فروخته می شود، و به عنوان واسطه گران عمل می کنند، و برای همه خدمات شان یک هزینه دریافت می کنند.

7 ـ موقعیت یا جایگاه (Positioning): هرتور و شرکت مسافرتی در وقت اضافی موقعیت مطلوب را بر پا می کند یا یک ارتباط با ارزش از سطح قیمت که بوسیله مشتریان به یک شکل متبوع باید نگریسته شود . بهترین جایگاه برای یک تور گردان بدست آوری بازار (بازارهای) هدف است.

8 ـ برنامه ریزی (Programming) :  برنامه ریزی به طور مفهومی شبیه بسته بندی است. در برنامه ریزی، بازاریاب تلاش می کند که نمایش (حد محصولش را به عنوان جزء سازده ولازم در هر نمایش منظم از فعالیت ها یا تنوع خدمات که در یک مقصد پیشنهاد شده است بازاریاب بسته بندی نمی کند رده یا بیشتر از محصول را سفر را تحت یک قیمت می فروشد) . اما نمایش دادن یک محصول خدمات در یک روشنایی متبوع جزئی از نمایش منظم خدمات است . مثال واضح در مورد بروشورهای هتل است که نشان می دهد در نزدیکی آن یک زمین گلف وجود دارد اما مالک آن نیست.

9 ـ مردم(People):  مردم برای هر خدمتی مکانیسم محموله هستند . بدون مردم خوب، خدمات، پست و نامرغوب خواهد بود .بدون مردم، خدمت هم نمی تواند ارائه شود . بنابراین ، کارفرمایان در صنعت خدمات مهمترین امتیاز را دارند