سازمان توریسم جهانی اعلام کرد به رغم آغاز علائم امید بخش،کارشناسان چشم انداز اقتصاد توریسم جهانی را تاپایان سالجاری همچنان منفی ارزیابی می کنند.


سازمان توریسم جهانی اعلام کرد به رغم بروز علائم مثبت اقتصادی برای سال 2010 آثار منفی رکود اقتصادی به علاوه بی ثباتی های ناشی از شیوع انفولانزای خوکی بر بازار تقاضای توریسم تاپایان سال جاری ادامه می یابد.

بنا به همین گزارش پیش بینی می شود همزمان با کند شدن نرخ تنزل در بازار توریسم طی ماه های باقیمانده سال 2009، انتظار می رود نرخ کاهش توریسم بین المللی نیز از 6 درصد به 4 درصد درباقیمانده سال جاری برسد. 
با این حال هرچند انتظار می رود بسیاری از مناطق حاشیه ای نیز در ماه های باقیمانده سال باید به وضعیت رشد خود بازگردند، اما این برگشت شرایط رشد به معنی آن نیست که زیان هایی را که تاکنون ایجاد شده،جبران می کند.
بنا به گزارش یاد شده به جز منطقه افریقا پیش بینی ها حاکی از ادامه روند منفی در تمام مناطق توریستی جهان است . البته نتایج اعلام شده تنها منعکس کننده تعداد توریست هایی است که درسال گذشته به مقاصد مختلف گردشگری جهان سفر کرده اند.
به گفته کارشناسان با توجه به شرایط جهانی توریسم، درحال حاضر بازار توریسم داخلی همچنان برای بسیاری از مقاصد گردشگری اهمیت دارد و محرک های اقتصادی که طی دوره بحران، توسط بیشتر دولت ها اعمال شده نیز انتظار می رود که کارکرد نسبتا بهتری یابد.
با این همه این بهبودی درحدی نیست که زیان های وارد شده در بازارهای جهانی را جبران کند.
درعین حال سازمان توریسم جهانی با استناد به تاکید سران شرکت کننده در نشست گروه بیست در پیتزبورگ یاد اور شده است که هنوز بسیار زود است که دولت ها ازوضعیت آماده باش خارج شوند.
بنا به همین گزارش، توصیه شده است دولت هایی که می توانند با ارائه محرک های اقتصادی به تسریع رقابت های مالی کمک کنند، با  استفاده از محرک‌های کلان اقتصادی درکوتاه مدت نیز برای کاهش زیان های مالی و کنترل عوارض ناشی از بحران اقتصاد جهانی مشارکت کنند. 
طبق نقشه راهنمای بهبود اقتصادی که ازسوی سازما ن توریسم جهانی ارائه شده، صنعت توریسم و صنایع مسافرتی می توانند در زمینه اقدامات  و محرک های اقتصادی در کوتاه مدت به ویژه از طریق ایجاد مشاغل و نیز از طریق تغییر جهت های اقتصادی به سوی اقتصاد سبز زیست محیطی دردرازمدت نقش موثری در تسریع روند بهبود اقتصاد جهانی برعهده بگیرد.
توریسم یکی از بزرگ ترین بخش های ایجاد شغل در بیشتر کشورها و سریع ترین موتور محرکه نیروی کار است که مستقیما آثار چندگانه آن در بخش ها و خدمات مرتبط نظیر صنایع ساختمان سازی ، نگاهداری و تاسیسات و تجارت و کشاورزی دارد.
طالب رفاعی معاون دبیرکل سازمان توریسم جهانی همچنین یادآور شد که در چشم انداز بلند مدت اقتصادی هنوز نقش صنعت توریسم در توانایی مواجهه با چالش های کنونی به گونه ای هماهنگ و موثر ارزیابی می شود.
وی تاکید کرد:«رهبران جهانی هم اکنون به گونه ای بی نظیر درزمینه های مختلف اقتصاد و تغییرات آب و هوایی و   توسعه با یکدیگر همکاری می کنندبخش توریسم هم باید به همین گونه در مسیر بهبود اقتصاد جهانی با رویکرد صنایع پایدار و پاک سهم خود را بپردازد.»