گسترش روز افزون صنعت توریسم دریای، نگاه برنامه ریزان و سرمایه گذاران این صنعت را به کارگیری زیر دریایی تفریحی در جهت جذب گردشگران جلب نموده است. در حال حاضر حدود 47 زیر دریایی توریستی فعال درجهان مشغول بکار میباشند که ظرفیت حمل دو میلیون مسافر در سال را دارا می باشند که مجموعه گردش مالی حدود 150 میلیون دلار را در این بخش ایجاد می کند. سودآوری قابل توجه سرمایه گذاری در این صنعت، سرمایه گذاران را به سمت این صنعت ترغیب نموده است. در انجام طرح بکارگیری زیر دریایی تفریحی در یک منطقه دریایی، انجام مطالعات توجیه اقتصادی ضروری است، در توجیه اقتصادی طرح، پارامترهای زیادی ازجمله جاذبه ها وکیفیت محیط زیر آب، امکان جذب گردشگر درمقیاس مناسب، امکانات رفاهی مسافرین و امکانات تعمیر و نگهداری زیر دریایی، آب و هوای منطقه و پارامترهای دیگر مرتبط هستند که باید مورد نظر قرار گیرند. دراین مرحله به معرفی زیر دریائی های تفریحی، بررسی سیستم های مختلف آن، وضعیت این زیر دریایی در جهان و بررسی امکانپذیراجرای طرح درایران از نظر فنی و اقتصادی پرداخته می شود.